Retningslinjer for tildeling av tilskudd fra Olav Thons DNT-stiftelse – Olav Thons DNT-stiftelse
Velkommen til Olav Thon Stiftelsen otg-brand.svg

Retningslinjer for tildeling av tilskudd fra Olav Thons DNT-stiftelse

Olav Thons DNT-stiftelse ble etablert i 1991 og har opp gjennom årene bidratt til at et større antall hytter er blitt bygd eller rehabilitert. Etter hvert har det dannet seg en praksis for hvilke hytteprosjekter som kan få bidrag. Denne praksisen er bygget på hva Olav Thon selv ga uttrykk for ved stiftelsen – og har uttalt senere, samt de vurderinger som er gjort i forbindelse med alle de ulike prosjektene som har vært behandlet i disse årene.

Denne oversikten er utarbeidet for å gjøre det lettere for søkere å vite hva som normalt støttes og for stiftelsens styre i vurderingen av den enkelte byggesak.

Generelle retningslinjer

Vedtektene gir noen generelle retningslinjer med hensyn til hva stiftelsens midler skal brukes til:

”Stiftelsen har som formål å støtte Den Norske Turistforenings landsomfattende virksomhet til fremme av fjellvandring og friluftsliv i Norge. Dette skal skje i den ånd som har preget Olav Thons interesse for, og glede av å ferdes i norsk natur og særlig i norske fjell.

Stiftelsens midler skal særlig anvendes til bygging og innredning av hytter og nødbuer i fjellet og i nærområdene, og til merking og vedlikehold av rutenett, men kan også brukes til andre formål som fremmer vandring i norsk natur.” (§ 2)

”De prosjekter som søkes realisert, forutsettes tilpasset Den Norske Turistforenings behov. Med mindre annet er avtalt, fungerer den lokale turistforening (turlag) som byggekomité.

Eiendomsretten til de prosjekter som stiftelsen bidrar til å realisere, tilfaller den lokale turistforening (turlag).” (§5)

Olav Thon uttalte ved opprettelsen av stiftelsen at midlene skulle brukes til hytter over hele landet. Midlene skal komme flest mulig til gode. Man har derfor vært varsom med å gi midler for konsentrert til ett område, slik at hytteprosjekter andre steder i landet ikke skulle bli skadelidende. Unntak har vært gjort der det er tale om fullføring av en lengre rute med flere hytter.

Mer spesifiserte retningslinjer

 1. Generelle kriterier

  Støtte gis til hytter med enkel standard, fortrinnsvis ubetjente og selvbetjente hytter. Støtte gis fortrinnsvis til nybygg. Stiftelsen kan også gi bidrag til kjøp av hytte, gammel seter og bygninger – og istandsetting av slike. Stiftelsens midler skal gå til bygging/rehabilitering av selve hytta, ev. med tillegg av sikringsbu. Inventaret dekkes normalt av den lokale turistforening (turlag).

 2. Beliggenhet

  Hytta skal være en del av et rutenett, enten i fjellet eller i nærområdet. Hytta skal gjerne korte ned avstanden mellom to eksisterende hytter, åpne et område for vandrere eller forlenge en rute. Hyttene skal som hovedregel ligge litt utenfor allfarvei, ikke tilknyttet eksisterende hyttefelt – og ikke for nær bilvei.

 3. Krav til hytta

  Det skal legges vekt på estetikk. Det er ønskelig med tilpasning til lokal byggeskikk. Gode og miljøvennlige løsninger forutsettes. Prosjekter som fremmer energieffektivitet eller reduserte utslipp vurderes spesielt positivt. Hyttene bør ha eget vaskerom – og lett tilgjengelig toalettløsning er ønskelig.

 4. Innvendig standard

  Prosjekter for å bedre – innen en enkel standard – soveforhold eller toalettforhold kan støttes. Generelt bør hyttene ha en familievennlig utforming av køyesenger og madrasser. Årlig kan det gis inntil kr 500.000 totalt av stiftelsens midler til utstyr til hyttene, spesielt madrasser og utstyr til god søvn/hvile. Søknadsfristen for denne type støtte er 15.9.

 5. Dagsturhytter og mindre betjente hytter

  Stiftelsen kan støtte kjøp/ istandsetting av dagsturhytte i nærområder, dersom den er spesielt viktig for befolkningen i området, ligger i et mye benyttet friluftsområde eller er særlig viktig for rekruttering av barn og ungdom.

  Stiftelsen kan også i helt spesielle tilfeller yte støtte ved kjøp og rehabilitering av en mindre, privat betjent hytte som er avgjørende for opprettholdelsen av et rutenett som ellers står i fare for å bli nedlagt.

  Likeledes kan stiftelsen støtte rehabilitering av en eksisterende mindre, betjent hytte, dersom det er helt avgjørende for å sikre fremtidig drift av hytta og opprettholdelse av et større rutenett.

 6. Finansiering

  Stiftelsen skal bidra med finansiering etter at mulighetene for spillemidler og andre offentlige/private kilder har vært benyttet. Prosjekter der dugnadsinnsatsen er betydelig og byggekostnadene nøkterne, blir prioritert. Det forutsettes at den lokale turistforening (turlag) bidrar med egenfinansiering. Merverdiavgift skal ikke tas med i søknadsgrunnlaget utover det medlemsforeningen har som kostnad.

 7. Formelle krav

  Det skal ved leie foreligger minimum 25 års (helst 40 års) leieavtale for hytta. Det skal foreligge ferdig regnskap, revidert av revisor før støttemidler utbetales.

 8. Øvrige kriterier

  Stiftelsen kan bidra med midler til bedre merking, spesielt skilting ut fra en hytte. Stiftelsen kan bidra med midler til reising av nødbuer der dette er viktig for trygg ferdsel. Selv om det er opp til den lokale turistforening (turlag) å bestemme, ser gjerne stiftelsen at hytta får stedseget navn. Hytteprosjekter spesielt tilpasset barn og ungdom, og der hytta særlig kan brukes i skolesammenheng, blir vurdert positivt.

 9. Søknad skal inneholde:

  • Detaljert kostnadsoverslag med spesifisering av merverdiavgift
  • Leieavtale for leid grunn eller leid hytte
  • Oversiktskart inkludert løypenett
  • Kart som viser offentlig planstatus i området
  • Detaljkart for hytteplassering, tunløsning mv
  • Byggetegninger (eksteriør og interiør)
  • Finansieringsplan
  • Omfang av dugnadsinnsats