Vedtekter – Olav Thons DNT-stiftelse
Velkommen til Olav Thon Stiftelsen otg-brand.svg

Vedtekter

§ 1

Stiftelsens navn er Olav Thons DNT-stiftelse.

§ 2

Stiftelsen er en ideell stiftelse med det formål å støtte Den Norske Turistforenings landsomfattende virksomhet til fremme av fjellvandring og friluftsliv i Norge. Dette skal skje i den ånd som har preget Olav Thons interesse for, og glede av å ferdes i norsk natur og særlig i norske fjell.

Stiftelsens midler skal særlig anvendes til bygging og innredning av hytter og nødbuer i fjellet og i nærområdene, og til merking og vedlikehold av rutenett, men kan også brukes til andre formål som fremmer vandring i norsk natur.

§ 3

Stiftelsens grunnkapital er NOK 2 137 300.

Grunnkapitalen er etablert ved gave fra Olav Thon, bestående av 184 250 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA.

Stiftelsen kan motta ytterligere midler etter samtykke fra styret, og styret kan bestemme at slike midler skal tillegges grunnkapitalen.

Stiftelsen kan ikke oppta lån, pådra seg kausjons- eller garantiforpliktelser eller stille stiftelsens aktiva som sikkerhet. Stiftelsen kan om nødvendig ta opp kortsiktig, usikret driftskreditt.

Stiftelsens aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA kan ikke avhendes.

§ 4

Stiftelsens styre består av fem medlemmer. Tre av disse oppnevnes av Olav Thon og to av Landsstyret i Den Norske Turistforening. Det skal velges to varamedlemmer, ett varamedlem for gruppen som oppnevnes av Olav Thon og ett varamedlem for gruppen som oppnevnes av DNT.

Etter Olav Thons bortgang oppnevner de medlemmer som er valgt av Olav Thon, sammen med varamedlemmet som er oppnevnt av Olav Thon, i fellesskap nye medlemmer til denne gruppen når deres tjenestetid på 4 år utløper eller når et medlem av andre grunner har fratrådt styret.

Som styremedlemmer og varamedlemmer til denne gruppen skal etter Olav Thons bortgang velges personer som er ansatt i Olav Thon Gruppen eller på annen måte har tilknytning til Olav Thon. Styremedlemmer til denne gruppen kan gjenoppnevnes, og det er ingen aldersgrense.

Styremedlemmer oppnevnt av Landsstyret i den Norske Turistforening oppnevnes for 2 år av gangen, og med ett nytt medlem hvert år. Styremedlemmer kan gjenoppnevnes. Minst ett av de oppnevnte styremedlemmene skal være medlem av Landsstyret for Den Norske Turistforening. Stiftelsens landsstyreoppnevnte styremedlemmer kan ikke funger utover det år vedkommende fyller 70 år.

Styrets leder velges blant de medlemmer som er ansatt i Olav Thon Gruppen. Nestleder velges blant de styremedlemmer som representerer Landsstyret i Den Norske Turistforening. Styreleder og nestleder velges for 2 år av gangen.

§ 5

De prosjekter som søkes realisert forutsettes tilpasset Den Norske Turistforenings behov. Med mindre annet er avtalt, fungerer den lokal turistforening (turlag) som byggekomité.

Eiendomsretten til de prosjekter som stiftelsen bidrar til å realisere, tilfaller den lokale turistforening (turlag).

§ 6

Det føres egen protokoll over styrets forhandlinger.

Generalsekretæren i Den Norske Turistforening er styrets sekretær.

Styret har anledning til å fastsette forretningsfører.

Det skal gjennomføres betryggende regnskapsføring for stiftelsen. Det påligger Den Norske Turistforening å besørge revisjon av stiftelsens regnskap ved bruk av statsautorisert revisor. Det skal utarbeides årsmelding som minst inneholder resultatregnskap, balanse og styrets redegjørelse for driften.

§ 7

Hvis det av særlige grunner er påkrevet, kan styret enstemmig søke om endring av stiftelsens vedtekter.

Ved endring skal styret bestrebe at vedtektene gjenspeiler de grunnleggende idéer Olav Thon har ønsket å fremme.

Oslo, 8. juni 2020

Olav Thon

Sissel Berdal Haga Thon

Per Hanasand

Knut M. Ore

Berit Kjøll

Godkjent med elektronisk signatur