Vedtekter – Olav Thons DNT-stiftelse
Velkommen til Olav Thon Stiftelsen otg-brand.svg

Vedtekter

§ 1

Stiftelsen navn er Olav Thons DNT-stiftelse

§ 2

Stiftelsen er en ideell stiftelse med det formål å støtte Den Norske Turistforenings landsomfattende virksomhet til fremme av fjellvandring og friluftsliv i Norge. Dette skal skje i den ånd som har preget Olav Thons interesse for, og glede av å ferdes i norsk natur og særlig i norske fjell.

Stiftelsens midler skal særlig anvendes til bygging og innredning av hytter og nødbuer i fjellet og i nærområdene, og til merking og vedlikehold av rutenett, men kan også brukes til andre formål som fremmer vandring i norsk natur.

§ 3

Stiftelsens grunnkapital utgjøres av stiftelsens egenkapital kr 6.813.975,42 pr. 31.12.1990.

Stiftelsens styre kan disponere så vel kapitalen som kapitalens avkastning til realisering av stiftelsens formål.

§ 4

Stiftelsens styre består av fem medlemmer. Tre av disse oppnevnes av Olav Thon og to av Landsstyret i Den Norske Turistforening.

Etter Olav Thons bortgang oppnevner de medlemmer som er valgt av Olav Thon, eller senere representerer ham, i fellesskap nye medlemmer til denne gruppering. Nye styremedlemmer som representerer Olav Thon, oppnevnes ved behov.

Styremedlemmer oppnevnt av Landsstyret i Den Norske Turistforening oppnevnes for 2 år av gangen og med ett nytt medlem hvert år. Styremedlemmer kan gjenoppnevnes. Minst ett av de oppnevnte styremedlemmene skal være medlem av Landsstyret for Den Norske Turistforening. Stiftelsens landsstyreoppnevnte styremedlemmer kan ikke fungere utover det år vedkommende fyller 70 år.

Styrets leder velges blant de styremedlemmer som representerer Olav Thon. Nestleder velges blant de styremedlemmer som representerer Landsstyret i Den Norske Turistforening. Styreleder og nestleder oppnevnes for 2 år av gangen.

§ 5

De prosjekter som søkes realisert, forutsettes tilpasset Den Norske Turistforenings behov. Med mindre annet er avtalt, fungerer den lokale turistforening (turlag) som byggekomité.

Eiendomsretten til de prosjekter som stiftelsen bidrar til å realisere, tilfaller den lokale turistforening (turlag).

§ 6

Det føres egen protokoll over styrets forhandlinger.

Generalsekretæren i Den Norske Turistforening er styrets sekretær.

Styret har anledning til å fastsette forretningsfører.

Det skal gjennomføres betryggende regnskapsføring for stiftelsen. Det påligger Den Norske Turistforening å besørge revisjon av stiftelsens regnskap ved bruk av statsautorisert revisor. Det skal utarbeides årsmelding som minst inneholder resultatregnskap, balanse og styrets redegjørelse for driften.

§ 7

Hvis det av særlige grunner er påkrevet, kan styret enstemmig søke om endring av stiftelsens vedtekter.

Ved endring skal styret bestrebe at vedtektene gjenspeiler de grunnleggende idéer Olav Thon har ønsket å fremme.

Oslo, 21. november 2013

dnt-vedtekter-signaturer